Spółka ALDA S.A. została utworzona na mocy uchwały o przekształceniu Spółki ALDA sp. z o.o. w ALDA S.A. z dnia 14 czerwca 2011 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 27 czerwca 2011 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2021 roku Spółka została przejęta przez nowych inwestorów, a następnie zmieniła nazwę na UNIVERSE S.A. oraz przeniosła swoją siedzibę do Krakowa.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 229.360 zł i dzieli się na 2.293.600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.